Regulamin
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUTUMURSI.PL z 01.12.2018r.


 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LUTUMURSI.PL;

 

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod LUTUMURSI.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „A M DESIGN Marcin Stroszejn” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod LUTUMURSI.PL.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem LUTUMURSI.PL, prowadzony jest przez A M DESIGN Marcin Stroszejn. Siedziba firmy znajduje się we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16/105, nr NIP: 727-182-78-73

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

 1. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

 1. c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 1. a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.

 

 1. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768

 

 1. c) Java Script

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „A M DESIGN Marcin Stroszejn” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu LUTUMURSI.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

 1. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

 1. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „A M DESIGN Marcin Stroszejn” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „A M DESIGN Marcin Stroszejn”.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „A M DESIGN Marcin Stroszejn”.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

 1. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

 1. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

 1. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „A M DESIGN Marcin Stroszejn”,

 

 1. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 1. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową LUTUMURSI.PL, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 1. a) przedmiotu zamówienia,

 

 1. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

 1. c) wybranej metody płatności,

 

 1. d) wybranego sposobu dostawy,

 

 1. e) czasu dostawy.

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „A M DESIGN Marcin Stroszejn” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

 

5.1. Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 

 1. a) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;

 

 1. b) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;

 

5.2. Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?

 

Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);

 

5.3. W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego „Firma”, wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje „Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju”.

 

Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;

 

 1. Dostawa

 

6.1. Dostawa Towarów odbywa się do poszczególnych krajów (podane indywidualnie) oraz pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia; odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

6.2. Dostawa zamówionych Towarów:

 

-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską DPD, Pocztą Polską lub usługą paczkomaty24/7. Koszty dostawy wyliczane są indywidualnie.

 

-poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty dostawy wyliczane są indywidualnie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

6.3.Termin realizacji dostawy przesyłek:

 

-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia..

 

-zagranicznych wynosi od 5 do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia.

 

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

VII. Ceny i metody płatności

 

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

 1. a) przelewem na numer konta bankowego

 

 1. b) gotówką przy odbiorze po wcześniejszym ustaleniu jego terminu i miejsca

 

c.) Pobraniem- płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki

 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to obowiązuje tylko konsumenta*.

*Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 

LUTUMURSI.PL

A M DESIGN Marcin Stroszejn
ul.Ostrowska 16/105
87-800 Włocławek

tel. 604 51 74 52

mail: poczta@amdesign.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczta@amdesign.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową i korzysta z prawa odstąpienia od umowy:

 

 1. a) Proszę odesłać nam rzecz na adres:

 

LUTUMURSI.PL:

A M DESIGN Marcin Stroszejn
ul. Ostrowska 16/105,
87-800 Włocławek,

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

 

b). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

c). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres SKLEP@LUTUMURSI.PL. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „A M DESIGN Marcin Stroszejn” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

 

LUTUMURSI.PL

A M DESIGN Marcin Stroszejn
ul. Ostrowska 16/105
87-800 Włocławek

tel. 604 51 74 52

mailowo pod adres: poczta@amdesign.pl

 

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

10.5. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „A M DESIGN Marcin Stroszejn” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „A M DESIGN Marcin Stroszejn” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę A M DESIGN Marcin Stroszejn.

 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

11.4. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. „A M DESIGN Marcin Stroszejn” nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl